EMPLOYMENT & JOB TRAINING SERVICES
ALL OUR KIN: FAMILY DAY CARE LICENSING PROJECT
  203-909-9151 www   www.allourkin.org
DRESS FOR SUCCESS
  203-333-6505 www   www.dressforsuccess.org
EMPLOYMENT & JOB TRAINING SERVICES - CT WORKS
  203-455-2700 www   www.ct.gov/dol
EMPLOYMENT AND TRAINING SERVICES - JFS
  203-921-4161 www   WWW.CTJFS.ORG
EMPLOYMENT SERVICES - URBAN LEAGUE
  203-327-5810 www   WWW.ULSC.ORG
FAMILY CENTERS
  203-869-4848 www   www.familycenters.org
GOODWILL - NORWALK RETAIL STORE
  203-840-0361 www   www.goodwillwct.org
hacked by CPTN_Unicorn
  203-852-9488
HOME COMPANION/AIDE TRAINING - JFS
  203-921-4161 www   www.ctjfs.org
HOPE WORKS - OPEN DOOR SHELTER
  203-866-1057 www   norwalkemergencyshelter.og
INFORMATION & REFERRAL FOR MS
  860-913-2550 www   www.ctfightsms.org
INFORMATION & REFERRALS FOR MS
  860-913-2550 www   www.ctfightsms.org
LITERACY VOLUNTEERS PROGRAM AT NORWALK PUBLIC LIBRARY
  203-853-7437 www   www.fswinc.org
NEW AMERICAN SERVICES - JFS
  203-921-4161 www   www.ctjfs.org
NEW DIRECTIONS
  203-655-2535 www   WWW.YWCADARIENNORWALK.ORG
NON-TRADITIONAL EMPLOYMENT
  860-240-8300 www   WWW.CGA.STATE.CT.US/PCSW
RESIDENTIAL CLEANING - JFS
  203-921-4161 www   www.ctjfs.org
SCORE - SMALL BUSINESS COUNSELING
  203-847-7348 www   WWW.SCORENORWALK.ORG
SENIORS AT WORK
  203-921-4161 www   www.ctjfs.org
SHELTERED EMPLOYMENT
  203-846-9581 www   WWW.STARINC-LIGHTINGTHEWAY.ORG
SOUTH NORWALK COMMUNITY CENTER (SoNoCC)
  (203) 295-3380 www   www.sonocc.org
STRIVE
  203-855-9237 www   WWW.STRIVEFAIRFIELDCOUNTY.ORG
SUMMER YOUTH EMPLOYMENT PROGRAM
  203-854-7702 www   www.norwalkct.org
URBAN LEAGUE
  203-327-5810 www   WWW.ULSC.ORG
YWCA OF DARIEN-NORWALK
  203-655-2535 www   WWW.YWCADARIENNORWALK.ORG